Αγαπητέ χρήστη/Αγαπητή χρήστρια,

Αυτό το έργο στοχεύει να συμβάλει στη μείωση της προκατάληψης του φύλου στις διαδικασίες επικοινωνίας στην αγορά εργασίας, κυρίως στη δημιουργία ανακοινώσεων εργασιακών θέσεων και βιογραφικών σημειωμάτων από πιθανούς υποψηφίους/πιθανές υποψήφιες για θέσεις εργασίας.

Για το σκοπό αυτό αναπτύσσει εργαλεία και μεθόδους για να αυξήσει την ευαισθητοποίηση γύρω από την υφιστάμενη μεροληψία σε αυτά τα περιβάλλοντα.

Όλα τα εργαλεία και οι μεθοδολογίες που παράγονται κατά την υλοποίηση αυτού του έργου συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στους/στις αιτούντες εργασία και των εργοδοτών και προσφέρουν κατευθυντήριες γραμμές και εργαλεία για την υποστήριξη των εργοδοτών και των αιτούντων εργασία στη διεξαγωγή πιο ισότιμων πρακτικών πρόσληψης, προκειμένου να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για τον εντοπισμό μεροληψίας φύλου που σχετίζεται με την αγορά εργασίας, ώστε στη συνέχεια να είναι σε θέση να ελαχιστοποιήσουν τον αντίκτυπο αυτής της μεροληψίας σε μια μελλοντική θέση εργασίας.

Τα προϊόντα αυτού του έργου θα συμβάλουν στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της κοινωνικής ένταξης μέσω της προώθησης της ισότητας των φύλων στην πρόσβαση στην εργασία.

Διαδικτυακό ερωτηματολόγιο και κουίζ με στόχο την ευαισθητοποίηση ως προς την αυτό-αξιολόγηση στην προκατάληψη φύλου

Το διαδικτυακό εργαλείο με το ερωτηματολόγιο και το κουίζ επιτρέπουν την αυτό-αξιολόγηση μέσω ασκήσεων και δοκιμασιών για την αξιολόγηση του βαθμού μεροληψίας «φύλου» των ατόμων (υποψήφιων για εργασία και επαγγελματιών που διεξάγουν διαδικασίες πρόσληψης), σε ό,τι αφορά προκαταλήψεις, τις πεποιθήσεις και τις πρακτικές, ακόμα και τις προκλήσεις προκατάληψης φύλου για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με ζητήματα φύλου, που αναπτύχθηκαν για την αξιολόγηση της μεροληψίας στις προσεγγίσεις που υιοθετούν οι επαγγελματίες στον τομέα των προσλήψεων.

Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο για την ανάλυση περιεχομένου βιογραφικών σημειωμάτων και περιγραφών θέσεων εργασίας

Το Διαδικτυακό Διαδραστικό Εργαλείο για την Ανάλυση Περιεχομένου Βιογραφικού και Περιγραφών Θέσεων Εργασίας, επιτρέπει τόσο σε άτομα που αναζητούν εργασία όσο και σε εργοδότες να δημοσιεύουν το περιεχόμενο των υπαρχόντων βιογραφικών ή/και κειμένων αγγελιών εργασίας, προκειμένου να λάβουν μια αναφορά σχετικά με το σχετικό επίπεδο προκατάληψης φύλου του κειμένου/της ομιλίας τους. Το διαδικτυακό εργαλείο βασίζεται σε ένα αποθετήριο όρων που σχετίζονται με παραδοσιακά και  διαρκή στερεότυπα σε ό,τι αφορά τις ικανότητες ανδρών/γυναικών.

Scroll to Top